TÁMOP

TÁMOP 3.2.8/10/B Múzeumok Mindenkinek" Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése

Múzeumpedagógiai programsorozat megvalósítása a Paksi Képtárban

Megítélt összeg: 11 279 585 Ft
Támogatás aránya: 100 %

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2010-09-01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2011-07-31

 

Alapvető cél

A pályázat célja a múzeumok közoktatást és az egész életen át tartó tanulást támogató szolgáltatásainak körében a múzeumpedagógiai tevékenységek fejlesztése. A formális oktatás eszközrendszerének a gyermek- és ifjúsági korosztályra irányuló múzeumpedagógiai programokkal való kiegészítése a közoktatás hatékonyságát, a célcsoport tanulási aktivitását és eredményességét erősíti. A múzeumpedagógiai programok egyúttal az egész életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósítását is szolgálják a nem formális és informális tanulás útján. Ennek érdekében a pályázat célja, hogy a múzeumok az oktatási-képzési hasznosulás szempontjából hatékonyabbá váljanak. A múzeumok múzeumpedagógiai szemléletét, módszertanát és gyakorlatát a klasszikus múzeumi tevékenységek kiemelkedő szakmai eredményei mellett oktatási vonatkozásban elmaradottság jellemzi: a múzeumok nem kellő intenzitással jelennek meg a formális oktatás és az egész életen át tartó tanulás eszköztárában, ugyanakkor a formális oktatási rendszer sem kellően felkészült a múzeumok tudatos használatára. A múzeumok formális oktatásba történő bekapcsolása, szerepének megerősítése érdekében elengedhetetlen a múzeumok múzeumpedagógiai gyakorlatának "iskolabarát" elvű újrafogalmazása, disszeminációja, különös tekintettel az oktatási igényekre. Hasonlóan alapvető fontosságú a közoktatás és az egész életen át tartó tanulás szereplői felé való nyitás és együttműködés. A módszertani modernizáció megalapozását, s az ezek alapján kidolgozott képzések lefolytatását, az újszerű múzeumpedagógiai megoldások, valamint a múzeumok és a közoktatási intézmények közötti együttműködések kialakítását a már meglévő jó gyakorlatokon túlmenően, rendszerszerűen a konstrukció A) komponense, a Múzeumok Mindenkinek c. kiemelt program valósítja meg. Jelen pályázat, a konstrukció (B) komponense, a ma már működő múzeumpedagógiai jó gyakorlatok továbbfejlesztését, terjesztését, továbbá a helyi közoktatásba való integrálását és a múzeumok mindennapi gyakorlatába történő beépítését kívánja elősegíteni múzeumpedagógiai és -didaktikai projektek megvalósítása, ismertté tétele útján.
A képesség- és kompetenciafejlesztést (a formális, nem formális és informális tanulás révén), a közösségépítést, valamint a társadalmi befogadás előmozdítását egyaránt segítő pályázat részcéljai a következők:
- Iskolák és múzeumok közötti partnerség erősítése: kompetenciafejlesztés a kedvezményezett múzeumok és iskolák együttműködésében megvalósuló, a formális oktatást kiegészítő múzeumpedagógiai programsorozatok révén.
- Az egész életen át tartó tanulás támogatása a nem formális és informális tanulást szolgáló iskolabarát élményprogramok és múzeumi közművelődési programcsomagok kialakítása és megvalósítása által.

A projekt célja és várt eredményei

A projekt célja az egyetemes kulturális örökséghez tartozó értékeink megismertetése, minél szélesebb körben terjesztése, mindenki számára elérhetővé tétele. A diákoknak olyan ismeretanyag átadása számukra élvezetes módon, amely a tudásátadás mellett a későbbiekben a kultúra iránti kötődését eredményezheti.
A projekt célja, hogy az oktatási-nevelési intézményekkel együttműködve olyan tanórai és tanórán kívüli, szabadidős tevékenységeket kínáljunk a Pakson működő óvodáknak, általános- és középiskoláknak, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek jobban megismerkedjenek a kortárs művészettel és annak társterületeivel a kiállítások anyagának bemutatásával, feldolgozásával. Széleskörű tevékenység-rendszeren keresztül igyekszünk fejleszteni a gyermekek készségeit és képességeit, motoros és kognitív területeken egyaránt.
A programokon való részvétellel a gyerekek nemcsak a kézügyességüket tehetik próbára, új ismeretekkel gazdagodhatnak, hanem a Képtár inspiráló közegében mozogva közelebb kerülhetnek a közgyűjtemények világához.

Ennek hosszú távú eredményeképpen a különböző korosztályokból múzeumbarát, közgyűjteményeket rendszeresen látogató, művészetet értelmezni tudó felnőttek válhatnak, hiszen a múzeumok az élethosszig tartó tanulás egyik legszínesebb és leghatékonyabb intézményét alkotják. A különböző típusú rendszeres foglalkozások és tematikus programok segíthetik a gyerekek improvizációs készségének fejlődését, erősíti a kezdeményezőkészséget, hozzájárulhat a kreativitás, az alkotókészség térnyeréséhez.

A pályázat segítségével a városban működő óvodák és általános iskolák alsó tagozatos diákjai mellett a felső tagozatos és középiskolás osztályokat is bevonnánk a képtárban és múzeumban folyó múzeumpedagógiai tevékenységekbe és programokba, valamint a kistérség számára is könnyebben elérhetővé tennénk azokat.
A múzeumpedagógia célja, és feladata, hogy a nem szakmai közönséget is múzeumba szoktassa, érdeklődésüket felkeltse, éberen tartsa. A cél egyik kulcsfontosságú része a gyermekközönség, hiszen az ő nyitottságuk, kreatív gondolkodásuk fogékony korunk művészetére, ami egyébként az átlagemberhez is éppoly közel van.
A kortárs művészet olyan jelrendszerrel dolgozik, amit abból a világból merít, amelyben él. A gyerekek gyorsan kódolják a látottakat, és asszociációs képességük is bámulatos.
A felnövekvő nemzedék kulturális igénye a remények szerint nagy változásokat eredményez majd a látogatottságban. Megfigyelhető, hogy a gyerekfoglalkoztatás a múzeum látogatottságban pozitív változást eredményezett, mert a gyerekek a szüleiket is ösztönzik múzeumlátogatásra.

Egyik legfontosabb célunk a kortárs művészet és műalkotások eljuttatása minél több emberhez: egészséges „szellemi" fogyasztás szervezése, a másik pedig, hogy a megfelelő, animáló-provokáló körülmények megteremtésével lehetőséget adjunk az egyénnek saját vizuális, plasztikai, tárgyformáló képességeinek gyakorlására, művészeti tevékenységeinek kifejlesztésére: minél több ember folytathasson tárgyformáló (és / vagy), művészeti tevékenységet, azaz képességei szerint „csináljon" művészetet.
Így az önkifejezés élményszerűen közelebb visz az autonóm művészeti munka megismeréséhez, megértéséhez, így megfelelő elméleti tájékozódással kiegészítve a művészet befogadásának is biztos alapja lehet.

A fejleszteni kívánt készségek, képességek és a fejlesztés módszerei:

- szociális készségek: a gyerekek a foglalkozások során megtapasztalják az együtt és egymástól való tanulás élményét. A páros és csoportmunka során megtanulnak együttműködni egy közös cél - a feladat megoldása, az alkotás létrehozása - érdekében, s eközben látens módon kialakul, fejlődik a türelem, empátia, konfliktuskezelés és megoldás készsége is. A társas interakciók során olyan képességek és készségek alakulhatnak ki, melyek hosszú távon meghatározóak lehetnek a gyerekek életében, mind az iskolában, mind az iskolán kívüli tevékenységekben, valamint a későbbiekben felnőtt korban.
- kognitív készségek: nem csupán a művészettörténet és vizuális kultúra területeit szeretnénk megismertetni a gyerekekkel, hanem interdiszciplináris módon közelítünk a műalkotásokhoz. Az értelmi képességek fejlesztésében nem az ismeretátadás játssza a fő szerepet, hanem az, hogy közösen felfedezzük a művekben rejlő problémákat, kérdéseket, s a beszélgetések, együtt
gondolkodás nyomán megtanulják a diákok önállóan is értelmezni a kortárs művészetet és annak társtudományait, értő és befogadó közönség váljon belőlük

- vizuális készségek
- motoros készségek: a diákok kézügyességének fejlesztésének legjobb módszere, ha ők maguk is megismerkednek és alkalmazzák azokat a kifejezési technikákat, melyekkel a művészek életre hívták alkotásaikat. Sokféle módszer és technika áll rendelkezésre, hogy a diákok megtanulják használni, alkalmazni a rendelkezésre álló anyagokat és eszközöket, ezzel ösztönözve őket azok alakítására, formálására, tárgyak készítésére. A kézműves tevékenységek gyakorlása teszi lehetővé, hogy egyre bátrabban és szabadabban megtanulják kifejezni élményeiket, érzelmeiket, önmagukat
- a különféle foglalkozások során nemcsak a kézügyességet igyekszünk fejleszteni, hanem a pozitív benyomások, élmények segítségével az alkotó, kezdeményező magatartás kialakítása is fontos szerepet játszik a múzeumpedagógiai tevékenységekben.

 

 


 

 

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0387 - Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában - A Paksi Képtár a kulturális tudás szolgálatában c. projekt

Elnyert támogatás összege: 14 049 080 Ft
Támogatás aránya: 100 %
Projekt megvalósításának kezdete: 2013. 06. 30.
Projekt megvalósítás befejezése: 2014. 06. 29.
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

 

A Paksi Képtárban folytatódik az immáron ötödik éve zajló múzeumpedagógiai foglalkozások széles körű és magas színvonalú programjainak szervezése, melyek a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0387 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című projekt keretein belül valósulnak meg, s az elnyert támogatás segítségével komplex múzeumpedagógiai foglalkozássorozatokat tudunk megvalósítani a Paks és kistérségének oktatási-nevelési intézményeivel szorosan együttműködve.
Olyan tanórai és tanórán kívüli, szabadidős tevékenységeket kínálunk a Pakson működő óvodáknak, általános- és középiskoláknak, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek jobban megismerkedjenek a kortárs művészettel és annak társterületeivel. Széleskörű tevékenység-rendszeren keresztül igyekszünk fejleszteni a gyermekek készségeit és képességeit, motoros és kognitív területeken egyaránt. A programokon való részvétellel a Képtár inspiráló közegében mozogva közelebb kerülhetnek a közgyűjtemények világához, melynek hosszú távú eredményeképpen a különböző korosztályokból múzeumbarát felnőttek válhatnak, hiszen a múzeumok az élethosszig tartó tanulás egyik legszínesebb és leghatékonyabb intézményét alkotják.
A projektnek köszönhetően tovább tudjuk bővíteni a Képtárba látogató gyerekek körét, az óvodások és általános iskolai osztályok mellett a fogyatékkal élők, speciális zavarokkal küzdő gyerekek számára külön módszertani foglalkozásokon ismertetjük meg a kiállítások anyagát, hiszen ez lehetőséget nyújt számukra, hogy élményekhez, tapasztalatokhoz jussanak, s ne kudarcok érjék őket hátrányos helyzetük miatt.
Mindemellett felső tagozatos és középiskolás tanulók számára témanapokat szervezünk, melyen a kortárs művészetről és annak társterületeihez kapcsolódóan elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek, s ez hozzájárulhat a látókörük szélesítéséhez, ismereteik gazdagításához és a tapasztalati úton való, élményszerű tudás megszerzéséhez. A meghívott előadók, művészek, szakemberek segítségével mutatjuk be az egyes témaköröket, melyek egy része az aktuális kiállításokhoz kapcsolódik, mások az iskolai tananyagra építenek, ám szélesebb körben ölelik fel mindazokat az ismereteket, amikkel rendelkeznek a gyerekek.
Heti és havi szakköreinken a kiállításokhoz kapcsolódva, tematikus egységek köré szerveződve kreatív programokon vesznek részt a gyerekek. A kézműveskedni, alkotni, rajzolni szerető gyerekek megismerkedhetnek különböző alkotói technikákkal, módszerekkel, szélesítve ismereteiket elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. Az időszaki kiállítások és a gyűjtemény anyagát segítségül hívva a szabadidős hasznos eltöltésének megismertetése, a gyerekek kézügyességének, kreativitásának fejlesztése és a programok iránti érdeklődés elmélyítése a legfontosabb cél.
A projekt segítségével két kistérségi település, Kajdacs és Pusztahencse számára témaheteket szervezünk. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy az ötnapos napközis táborban részt vehessenek. Célunk, hogy az évközi múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz hasonlóan a gyerekek játékos formában különféle képzőművészeti technikákat ismerjenek meg. Számos drámajáték és alkotó tevékenység során tapasztalatokat és élményeket szerezzenek, melyek nemcsak a művészeti anyagok, eszközök és stílusok tárházában való kalandozás, hanem az együtt eltöltött idő könnyedsége és játékossága is nyújt számukra.
A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskolával való együttműködés nyomán a tehetséggondozás területére is nagyfokú figyelmet szentelünk a projekt során. A pályázat segítségével fejleszteni kívánjuk a rendelkezésre álló erőforrásokat, melynek köszönhetően a diákok szélesebb körű lehetőségeket és támogatást kapnak arra, hogy tehetségüket kibontakoztathassák, különféle tapasztalatokat szerezzenek a sokszínű anyaghasználat és eszközök alkalmazása, valamint a művészeti ágak megismerése során, melyek a későbbiekben meghatározóak lehetnek továbbtanulásuk, valamint a munkaerő-piacba való bekapcsolódás során. A rendszeres foglalkozások mellett félévente egy-egy alkalommal műhelygyakorlatokkal gazdagítjuk a tehetséggondozásba bevont gyerekek tapasztalatait, mely során egy-egy országos múzeumot látogatunk meg.
A számos múzeumpedagógiai tevékenység mellett különböző tematikus egységek köré szerveződve játékos ismeretszerző vetélkedőket és versenyeket szervezünk a projekt keretében az óvodásoknak, valamint általános iskola alsó tagozatos diákjainak félévente egy-egy alkalommal a tanév során. Az előre meghatározott témákban tartott szabadidős tevékenységek győzteseit a verseny/vetélkedő végén díjazzuk, értékes könyvcsomaggal ajándékozzuk meg a legeredményesebbeket.
Programjaink legfontosabb célja a kortárs művészet és műalkotások eljuttatása minél több emberhez: egészséges „szellemi" fogyasztás szervezése, a másik pedig, hogy a megfelelő, animáló-provokáló körülmények megteremtésével lehetőséget adjunk az egyénnek saját vizuális képességeinek gyakorlására, művészeti tevékenységeinek kifejlesztésére.
Továbbá fontos cél, hogy a projekt ideje alatt az érintett intézmények között szoros szakmai kapcsolat alakuljon ki, elősegítve hálózatosodást, a közgyűjtemények és közoktatási intézmények között együttműködés erősítését. Hosszú távon pedig a felnövekvő nemzedék kultúra iránti igényének elmélyítése a cél, hogy felnőttként aktív, értő és befogadó, közgyűjteményeket bátran használó látogatókká váljanak, akik szülővé válva is érezni fogják ennek fontosságát és továbbörökítik gyermekeikben a kultúra iránti igényt, a művészetek iránti fogékonyságot.

 

 


ujmagyarorszag_logo.jpg