TIOP

1.2.2-09/1 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése

Megítélt összeg: 19 740 342 Ft
Támogatás aránya: 100 %

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2010-08-01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2011-10-30

 

A cél olyan infrastrukturális fejlesztés megvalósítása, amely támogatja a tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák -mindenekelőtt a kulturális tudatosság és kifejezőkészség megszerzéséhez szükséges, valamint a szociális kompetenciák - elsajátítását.

Innovatív oktatási környezet biztosítása

A tanulási környezet nemcsak a Képtár fizikai környezetét jelenti, hanem magában foglalja a gyerekek tanulását, fejlődését támogató összes környezeti tényezőt (pl. együttműködő szereplőket, társas kapcsolatokat, tanulásszervezési formákat, eszközöket, tervezett tartalmakat, értékeket stb.)

Az innovatív oktatási környezet 5-18 évesek tanulási szükségleteit elégíti ki. Nem szükséges, hogy ezt a korosztályt teljesen lefedje, és idősebb vagy fiatalabb korcsoportok is jelen lehetnek a oktatói környezetben.
Az innovatív tanulási környezet tudatosan eltér az általános és szakmai oktatás hagyományos megközelítéseitől annak érdekében, hogy a tanulók tanulási igényeire minél jobban tudjon válaszolni.
Az oktatási környezetnek az optimális tanulás és fejlődés lehetőségeit a kognitív, metakognitív, szocio-emocionális területeken is meg kell felelnünk.
Az innovatív tanulási környezet nemcsak egy vagy néhány innovatív szakember karizmáján és elkötelezettségén múlik, hanem széles szervezeti alapja van, ami fenntarthatóságot ígér még akkor is, ha a tanulási környezet viszonylag új.
Az innovatív oktatási környezet egy olyan oktatói szervezet, amely formálisan vagy informálisan értékeli a saját gyakorlatát annak érdekében, hogy saját folytonos fejlődését biztosítsa.

A konstrukció keretében a múzeumok iskolarendszerű oktatáshoz, nem formális és informális képzési formákhoz, módokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztést kivánunk megvalósitani.
- Célunk a meglévő helyiségek funkcióváltása, korszerűsítése, belsőépítészeti átalakítás, kialakitása.
- Médiatér kialakítása - különböző szintű oktatási programok indításával és működtetésével bemutatni a digitális kultúra megjelenését
- A múzeumpedagógiai szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése érdekében az alkotókészséget és kreativitást fejlesztő múzeumi oktatási célú, közösségi terek oktatóterek, -terem, gyermekfoglalkoztató kialakítása, fejlesztése, több korosztály részére alkalmassá tételét szeretnénk megvalósitani.
- A múzeumpedagógiai foglalkozások óraszámainak emelelése, párhuzamosan legalább 2 csoport fogadása.
- A múzeumpedagógiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó a korszerű informatikai technikán alapuló, az informális oktatást és kompetenciafejlesztést elősegítő informatikai pont kialakítása.
- múzeumpedagógiai programok, oktatások lebonyolításához szükséges berendezés- és eszközbeszerzések beszerzése.
- audiovizuális eszközök (projektor, LCD-panelek)
- módszertani segédeszközök
- múzeumpedagógiai szemléltető eszközök beszerzése.
- Virtuális pont - informális oktatást és kompetenciafejlesztésre, elektronikus katalógus megjelenítésére, háttér információkat tartalmazó blokkok bemutatására alkalmas IKT modul érintőképernyő beszerzése.

Funkcióváltás - Beavatkozás módja és helyei

A múzeumpedagógiai foglakoztató helységeket úgy kell kialakítani a meglévő épületben, hogy a múzeum működését az új feladatkörből fakadó tevékenységek és események ne zavarják.
A kiállítótértől és az eddigi irodáktól külön kell elhelyezni az új funkcióhoz tartozó foglalkoztatót a kreativitást fejlesztő múzeumi oktatási célú, közösségi terek oktatóteret, gyermekfoglalkoztatót.

Az épület az eredeti tervek szerint külön funkciókra nem volt teljesen felkészítve. Ráadásul az épület bővítésére saját telekrészen semmilyen gazdaságos megoldás nem kínálkozik. Ezen lehetőségek hiánya miatt az eddig jól működő belső elrendezés átszervezésével kell az új funkciónak helyet biztosítanunk. A meglévő helyiségek és helyiség részek kihasználtságát és eddigi feladatukra vonatkozó használhatóságát megvizsgáltuk, és az épület emeleti szintjén találtunk két helyet, ahol az eddigi funkciót érdemes felcserélni.
Az "A" helyszín esetében a galéria szinti kiállítótér egy kis részéről van szó, amely a lift mögötti elhelyezkedése miatt nem igazán alkalmas műtárgyak bemutatására. Azonban ez a helyszín érdekes térkapcsolatainak és könnyen kialakítható természetes megvilágításának, szellőzésének köszönhetően alkalmas lehet egy oktatóteret elhelyezésére.

A „B" helyszínen gyermekfoglalkoztató kivánunk kialakítani.
Ezen két helyen kívül a már meglévő könyvtár helyiséget is át kivánjuk alakítani („C" helyszín).
Azt a céloknak megfelelő, kutatókönyvtári használat, illetve médiatér számára kivánjuk kialakítani, emiatt jobban le kell választani a vele eddig egy légtérben kialakított ügyintézői irodától. Ennél a két helyiségnél így, a szó szoros értelmében nem történik funkcióváltás, mégis a használata változik, a helyiségek elválasztása és az új igényeknek megfelelő berendezése megoldandó.

Helyszinek leírása

„A" helyszín oktatótér/gyermekfoglalkoztató
ahol a különböző korosztályoknak múzeumi tanórákat, kézműves foglalkozásokat, játszóházi programokat szervezünk. Ugyanitt filmvetítéseken, előadásokon vehetnek részt az érdeklődők.

„B" helyszín gyermekfoglalkoztató
ahol a különböző korosztályoknak múzeumi tanórákat, kézműves foglalkozásokat, játszóházi programokat szervezünk

„C" helyszín könyvtár/médiatér
Napjainkra a hétköznapi élet szintjén is döntő erővel jelennek meg mindazok a változások, melyek a digitalizálódás, médiakonvergencia stb. nagy trendjeivel írhatóak le, és a 'médiatársadalom' eljövetelének irányába mutatnak. Hétköznapi életünket kitevő kommunikációs helyzeteink egyre nagyobb hányada mozdul el a közvetlen interperszonális keretek közül a mediatizált kommunikáció irányába, semmissé téve a médiakommunikáció / médiatartalmak publikus, közérdeklődésre számot tartóként megjelölt kommunikációs mezőként való elgondolását.
Mindezt megfogalmazhatjuk úgy is, hogy a hétköznapi élet interszubjektív valóságát felépítő életvilágaink (vagyis azon tudások és módok összességei, melyek segítségével a 'világban' részt veszünk) lehetséges szerkezete megváltozik. Új technikai feltételek mentén alakulnak át a tudásként felfogott kultúra struktúrái a tartalomképzés, -közvetítés és tárolás tekintetében egyaránt. A közvetlen kommunikációs helyzetek térvesztésével a közvetlen empirikus tapasztalatszerzés definitív (hétköznapi) ismeretelméleti alapképlete is veszít erejéből, vele szemben ugyanakkor megnő a technikailag is definiált keretek között zajló helyzetekben való tapasztalatszerzés jelentősége, mely vélhetően más (még ha reflektálatlanul is maradó) ismeretelméleti keretet kíván meg magának.
A Médiatér alkalmasnak tűnik, hogy segítségével bemutassuk és megértsük ezen változás bizonyos alapvető aspektusait, hiszen a médiatér éppen az a 'hely', amelyben a tapasztalatszerzés új formái működnek.

Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Infovonal: 06 40 638-638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

ujmagyarorszag_logo.jpg